Het jaar 1985

Op de Algemene Ledenvergadering begin 1985 werd aan de commissaris rollend materieel, Bob van der Valk, gevraagd welke maatregelen getroffen zouden worden om tot een betere behandeling van het materieel te komen na een incident in de afgelopen week. Het bleek hier te gaan om een botsing tussen de tractor en een hek.

De tractor werd bestuurd door……Bob van der Valk. Onder bulderend gelach uit de vergadering deelde Bob mede de zaak onder behandeling te hebben.

Leen Klompe werd op dezelfde ledenvergadering tot erelid benoemd vanwege zijn 25-jarig secretarisschap. Het echtpaar Klompe kreeg een reis aangeboden naar keuze, hetgeen uiteindelijk Roemenië werd.

In 1985 werd er weinig gevlogen op andere velden, behalve dan op Lintfort. Een groep zweefvliegers van Lintfort kwam wederom naar Haamstede om daar te oefenen en te genieten van de natuurpracht.

Helaas verrichtten de Haamstedenaren weinig bijzondere prestaties dit jaar. Eén prestatie is echter wel het noemen waard. Han de Glopper behaalde zijn 3000 meter hoogtewinst met de DG 202 in Aosta, hetgeen toch uitzonderlijk mag worden genoemd voor een Haamsteedse zweefvlieger.

Het sinds enkele jaren ingezette vlootbeleid werd gehandhaafd. Regelmatige vervanging van toestellen die al enige jaren door de club werden gebruikt, was gewenst opdat de leden vooruitgang konden blijven boeken en hun vliegstandaard verhogen.

De Astir CS werd daarom te koop aangeboden en als vervanging werd een DG 300 aangeschaft.

Rond september 1985 waren er door de V.C.H. sinds de oprichting inmiddels ongeveer 135.000 starts gemaakt. Dit was een duidelijk teken dat de vereniging al die jaren aardig aan de weg getimmerd had.

Het jaar 1986

De DG 300 arriveerde begin 1986 op Haamstede. Helaas werden de bijbehorende papieren nog niet meegeleverd. Het verkrijgen hiervan zou een langdurige kwestie blijken te worden.

Het gebruik van de nieuwe kist bleef weliswaar nog even uit, maar met de bruikbare kisten konden de leden ook nog steeds aardig vooruit. De ASK-18 was afgelopen winter voorzien van nieuw linnen en kon in het voorjaar dan ook weer gebruikt worden.

In het voorjaar vond uiteraard weer een paaskamp plaats. Geheel volgens de traditie verwelkomde V.C.H. weer gasten, zodat leden van twee verenigingen het vliegplezier konden delen. Dit jaar viel W.B.A.C. de eer te beurt.

Het feest ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan werd ditmaal niet op het eigen terrein van de V.C.H. gehouden, maar in het dorpshuis. Het werd er niet minder gezellig om.

In het kader van het 30-jarig jubileum werd tevens een stervlucht uitgeschreven. Kennelijk was de eerste editie zo goed bevallen dat hier wederom toe besloten werd.

Eind 1986 werd voor geïnteresseerden het 10-starts abonnement ingevoerd. Zij konden op deze wijze met de zweefvliegsport in aanraking komen. Het experiment om kampen op te zetten waar gedurende de cursus ongeveer veertig starts per persoon kon worden gemaakt kwam niet van de grond. De achterliggende gedachte was dat op deze manier minder donateurs rondgevlogen behoefden te worden.

De vlieglessen die in het kader van de cursus verzorgd hadden moeten worden en de lessen van de leden stonden vanaf dit jaar niet meer onder de eindverantwoording van Nico Flick en Jos Schrier. Zij namen afscheid als chef-instructeur en werden opgevolgd door Joop Bizot. Dat dit een gemis was bleek uit het feit dat ondanks de gestage aanwas van nieuwe instructeurs het moeilijk bleef om het instructierooster vol te krijgen.

Inmiddels werd aan de nieuwe lier nog steeds driftig gebouwd, maar omdat dit een behoorlijk karwei was zou de afronding nog wel enige tijd vergen. De W.I.Z.-lier zou daarom pas worden verkocht zodra de nieuwe klaar zou zijn. Hij was immers nog hard nodig.

Het jaar 1987

Het winterwerk verliep in 1987 moeilijk door de slechte opkomst van de leden. Vooral de bouw en reparatie van de lieren wilde niet echt vlotten. Dit terwijl het aantal leden nog steeds toenam en dus verwacht kon worden dat er vele handen zouden zijn die het werk licht konden maken. Het ledental vertoonde namelijk ook dit jaar een stijgende lijn.

Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar werd Nico Dambruin tot erelid benoemd voor de het 25-jarig jubileum als bestuurslid. Zowel Nico Dambruin als Leen Klompe, reeds erelid, kregen beiden uit handen van De heer van de Wetering de zilveren erepenning van de K.N.V.v.L..

Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging werd later in een buitengewone algemene

ledenvergadering een royement over een van de leden uitgesproken. Het lid het schade veroorzaakt aan het zweefvliegtuig bij een buitenlanding. Dit was op een dusdanige wijze geschied dat de vereniging het treffen van maatregelen helaas niet kon en wilde nalaten.

De vereniging van Gilze-Rijen zorgde voor een wisseling van de wacht in het paaskamp. Was eerder de W.B.A.C. te gast geweest, dit jaar werden andere Brabantse gasten ontvangen. Zij namen zowel vliegtuigen, vliegers als een eigen lier mee om er een nuttige kampweek van te maken en startte zo een nieuwe traditie.

Buiten vliegveld Haamstede deed de vereniging op diverse wijzen van zich spreken.

Eind maart, begin april nam Han de Glopper de DG 202 mee naar Aosta om opnieuw pogingen te ondernemen goede prestaties neer te zetten op het Amerikaanse continent.

Daarnaast werd op 30 april in Broekpolder een vliegshow gehouden. Hiervoor werden door V.C.H. de Twin, ASK-13 en de DG 300 ingezet en uiteraard leverde dit een bijdrage aan de naambekendheid van de club in den lande.

De eigen achterban werd natuurlijk niet uit het oog verloren. Het is aardig wanneer er veel belangstelling van buitenaf is voor het zweefvliegen, maar de vereniging drijft op de leden en hun familie. Daarom werd op 9 mei een familiedag gehouden, waarbij met familie dan wel kennissen kennismakingsvluchten konden worden gemaakt. Zo zag een ieder wat de leden alle dagen bezighield.

De Astir CS, nog steeds niet verkocht, werd na de zomer op Terlet gestationeerd. Eind 1987 werd besloten om naast de Astir CS ook de Astir Jeans te koop aan te bieden. Deze zouden dan vervangen worden door een ASK-23. De DG 202 zou eveneens te koop worden aangeboden en later vervangen worden door een DG 300.

Tevens werden de plannen gemaakt voor het vervangen van onderdelen van het rollend materieel. De Fiat-trekker mocht na jaren trouwe dienst als kabeltrekker een andere functie op het veld gaan vervullen. De kever werd afgevoerd uit het wagenpark, omdat deze niet meer voldeed.

De diverse onderhoudwerkzaamheden jaarlijks moesten worden verricht, kwamen ditmaal voornamelijk ten goede aan het clubhuis. Eindelijk werd er naar het clubhuis een gasleiding en een telefoonlijn aangelegd. De olietank was niet meer nodig en kon worden uitgegraven. De leden hoefden dankzij hun inspanningen ook niet meer in de omgeving op zoek naar een telefoon. Er kon nu gewoon vanuit het clubhuis met een munttelefoon gebeld worden. Helaas bleek de munttelefoon niet altijd opgewassen tegen het gebrek aan respect dat door de leden tentoongespreid werd en liet het daarom soms afweten om maar even van al het geweld bevrijd te zijn.

Het jaar 1988

In 1988 bereikten de vliegclub diverse verzoeken om gebruik te mogen maken van het veld.

Op het verzoek 1988 van een paraclub om op het veld activiteiten te mogen ontplooien, moest afwijzend worden gereageerd aangezien het delen van het terrein met een andere vereniging niet haalbaar zou zijn.

Een op 19 april 1988 door Defensie op het terrein georganiseerde oefening vond wel doorgang. Dit was slechts eenmalig en leverde geen onoverkomelijke problemen voor de vereniging op.

Besloten werd de DG 202 te verkopen. De ASK-18 en ASK-13 kregen een grote onderhoudsbeurt en werden zo weer luchtwaardig gemaakt.

Met de lieren bleef het daarentegen tobben. De nieuwe lier (Good) was nog niet echt ingezet en diende eerst proef te draaien, de Bedford (Bad) en de Soto (Ugly) gaven diverse problemen. Er werd in Amerika een nieuwe motor besteld.

In de hangar werd een rommelzolder gebouwd, waardoor veel spullen uit de lierwerkplaats hier konden worden opgeborgen en in de lierwerkplaats meer ruimte werd verkregen.

De verbouwing van de hangaar ging gepaard met het grondig renoveren van de herenslaapzaal. De oude schoorsteen werd gesloopt en er werden nieuwe bedden in elkaar gelast (Haamstede-bestendig). De zweefvliegers konden nu weer na een zware vliegdag hun vermoeide lijf te rusten leggen.

Op 1 oktober 1988 werd een open dag georganiseerd ten behoeve van de inwoners van Schouwen-Duiveland. De achterliggende gedachte was natuurlijk het werven van nieuwe leden. Er werden 125 donateurs rondgevlogen en de dag mocht een succes heten.

Het instructiecorps ondervond een wisseling van chef-instructeur. Joop Bizot nam afscheid en werd opgevolgd door Peter de Maat en Jos Schrier.

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering werden respectievelijk Adrie Bom tot erelid en Leendert Bom tot lid van verdienste benoemd voor hun 25-jarig lidmaatschap en de vele verdiensten voor de vereniging.

Het gedrag van diverse, veelal jonge, leden werd tijdens deze ledenvergadering besproken en deed veel stof opwaaien. Het bestuur vroeg de leden zich beter te gedragen zowel jegens elkaar, als ten opzichte van het materieel.

Het alcoholgebruik (grootste bieromzet van het eiland) en verondersteld drugsgebruik werd mede aan de kaak gesteld. Er diende een aantal disciplinaire maatregelen genomen te worden, zodat escalatie werd voorkomen. Drugsgebruik was ontoelaatbaar en zou worden bestraft met een schorsing van één jaar.

Het jaar 1989

Het jaar 1989 werd gekenmerkt door een rustig verloop en kende slechts een aantal veranderingen in het materieel.

Er werd besloten de oude Twin in te ruilen voor een nieuwe G 103 en tevens een tweedehands ASK-18 op de kop te tikken. In een later stadium zou dan een tweede DG 300 worden aangeschaft.

De lieren bleven veel problemen geven. Het vliegbedrijf werd telkens weer onderbroken. Dit leidde tot de vorming van de eerste ideeën over de aanschaf van een zestrommel-lier.